ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 30.10.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГоловний бухгалтерНоваковська Олена ВячеславiвнаСВ, 671144, 11.04.2002, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 1266-ОС вiд 16.09.2013 року - звiльнено з посади головного бухгалтера Новаковську Олену Вячеславiвну. Паспорт СВ № 671144 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 11.04.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 1999 року.
д/нПризначеноГоловний бухгалтерСергiєнко Ольга ОлександрiвнаНС, 802816, 20.04.2000, Тальнiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №1267- ОС вiд 16.09.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера Сергiєнко Ольгу Олександрiвну безстроково . Паспорт НС № 802816 виданий Тальнiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi 20.04.2000 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )