ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 13.02.2020

Особлива інформація на 12.02.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2020Припинено повноваженняТимчасово виконуючий обов’язки голови правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено здiйсненнення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки голови правлiння членом правлiння Горобцем Миколою Павловичем з 13.02.2020 р. (протокол №2/2020). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 01.01.2020 року.
12.02.2020ОбраноЧлен правлiнняГоловащенко Олег Анатолiйовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Головащенко Олега Анатолiйовича з 12.02.2020 р. до 30.04.2021 року на умовах контракту. Згоди на розкриття папортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контрольно-ревiзiйної служби статистики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", заступник начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi вищого органу, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", деректор комерцiйний ПрАТ "ЛЛРЗ", Член правлiння ПрАТ "ЛЛРЗ".
12.02.2020ОбраноТимчасово здiйснюючий повноваження голови правлiнняГоловащенко Олег Анатолiйовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано тимчасово здiйснюючим повноваження голови правлiння Головащенко Олега Анатолiйовича з 13.02.2020 р. до обрання голови виконавчого органу Товариства або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Згоди на розкриття папортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контрольно-ревiзiйної служби статистики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", заступник начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi вищого органу, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", деректор комерцiйний ПрАТ "ЛЛРЗ", Член правлiння ПрАТ "ЛЛРЗ".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.