ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 24.09.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненочлен наглядової радиБєлуха Сергiй ПавловичСА, 583419, 09.12.1997, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 205 вiд 23.09.2013 року: виведен iз складу наглядової ради: - Бєлуха Сергiй Павлович – член наглядової ради. Паспорт СА № 583419 виданий Хортицьким РВ УМВС в Запорiзькiй областi 09.12.1997 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 2003 року.
д/нПризначеночлен наглядової радиВорушило Свiтлана ОлександрiвнаСА, 423356, 27.03.1997, Ленiнським РВ УМВС в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 205 вiд 23.09.2013 року: введена до складу наглядової ради: - Ворушило Свiтлана Олександрiвна – членом наглядової ради. Паспорт СА № 423356 виданий Ленiнським РВ УМВС в Запорiзькiй областi 27.03.1997р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )