ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 09.09.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЗаступник голови правлiння по кадрам та побутуДеремедведь Олег МиколайовичСА, 988031, 27.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 1203 вiд 06.09.2013 року - звiльнено з посади заступника голови правлiння по кадрам та побуту Деремедведя Олега Миколайовича. Паспорт СА № 988031 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 27.03.1999 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з червня 2012 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )