ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 13.02.2019

Особлива інформація на 12.02.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2019ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїГоловченко Дмитро Миколайовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера АТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/3-1 вiд 12.02.2019 року про формування складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Головченка Дмитра Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 12.02.2019 року (протокол №52-3/3-1) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ «Укрзалiзниця»; головний фахiвець вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" Управлiння економiчної безпеки Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.