ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 16.11.2018

Особлива інформація на 09.11.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.11.2018ОбраноЧлен правлiнняФiлiппов Юрiй Олександровичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з витягом з протоколу наглядової ради №18/2018 вiд 09.11.2018 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Фiлiппова Юрiя Олександровича з 13.11.2018 року на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв Донецький казенний завод хiмiчних виробiв; головний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки, директор з фiнансiв ТОВ «Мако-Iнвест»; директор з економiчних та соцiальних питань ПрАТ «ЗЕРЗ».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.