ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 05.11.2018

Особлива інформація на 31.10.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.10.2018ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераСавченко Свiтлана Валерiївнад/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/75-14 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 31.10.2018 р. №5748: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Савченко Свiтлану Валерiївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 р. (рiшення акцiонера 71-3/75-14) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння АБ «Експрес-Банк», заступник Директора Департаменту роздрiбного бiзнесу АБ «Експрес-Банк», провiдний аналiтик систем (крiм комп’ютерiв) Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалiзниця».
31.10.2018ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераЯворський Сергiй Михайловичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/75-14 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 31.10.2018 р. №5748: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Яворського Сергiя Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 р. (рiшення акцiонера 71-3/75-14) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник локомотивного депо Подiльськ регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», в.о. заступника директора з рухомого складу регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.