ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 05.09.2018

Особлива інформація на 03.09.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.09.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераПалiй Михайло Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/69-12 вiд 14.08.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 03.09.2018 р. №4292. - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Палiя Михайла Павловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 14.08.2018 р. достроково (рiшення акцiонера 71-3/69-12). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.11.2017 р.
03.09.2018ПризначеноЧлен наглядової ради - представник акцiонераБойко Григорiй Анатолiйовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/69-12 вiд 14.08.2018 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 03.09.2018 р. №4292. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Бойка Григорiя Анатолiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 14.08.2018 р. (рiшення акцiонера 71-3/69-12) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер-перший заступник начальника Одеської залiзницi; начальник ДП «Одеська залiзниця»; начальник регiональної фiлiї «Одеська залiзниця»; директор з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.