ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.09.2018

Особлива інформація на 29.08.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.08.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераМарчек Желько д/н0
Зміст інформації:
Згiдно заяви Марчека Желько вiд 15.08.2018 р. про припинення повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера за власним бажанням: - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Марчека Желько (не надав згоди на розкриття паспортних даних) з 29.08.2018 р. вiдповiдно до ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 15.11.2016 р. На посаду нiкого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.