ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.06.2018

Особлива інформація на 17.05.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.05.2018Припинено повноваженняЧлен правлiнняОсада Роман ЮрiйовичАО, 203173, 22.09.2014, Дзержинським РВ в мiстi Кривий рiг ГУ ДМС України в Днiпропетровський областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/53-9 вiд 17.05.2018 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити повноваження члена правлiння Осади Романа Юрiйовича з 17.05.2018 р. у зв’язку з поданням ним заяви про припинення повноважень за угодою сторiн згiдно з пiдпунктом б пункту 30 контракту. Паспорт АО 203173 Дзержинським РВ в мiстi Кривий рiг ГУ ДМС України в Днiпропетровський областi 22.09.2014р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 13.09.2017 р.
17.05.2018ОбраноГолова правлiнняГоробець Микола ПавловичВА, 463175, 04.10.1996, Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/53-9 вiд 17.05.2018 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати головою правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.05.2018 р. на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.