ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.11.2017

Особлива інформація на 16.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.11.2017Припинено повноваженняГолова правлiнняГавриленко Сергiй ОлександровичАК, 267971, 02.10.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити повноваження голови правлiння Гавриленка Сергiя Олександровича з 17.11.2017 р. з достроковим припиненням дiї контракту. Паспорт АК 267971 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 02.10.1998 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 01.03.2017 р.
16.11.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняIванчак Василь МiрчовичКТ, 001278, 27.07.2009, Застанiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити повноваження члена правлiння Iванчака Василя Мiрчовича з 17.11.2017 р. з достроковим припиненням дiї контракту. Паспорт КТ 001278 Застанiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 27.07.2009 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 06.07.2017 р.
16.11.2017ОбраноГолова правлiнняТкачик Олексiй БогдановичКН, 309390, 21.02.1997, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати головою правлiння Ткачика Олексiя Богдановича з 20.11.2017 р. на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Паспорт КН 309390 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл., 21.02.1997 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ТОВ "Спiлка Товаровиробникiв", головний iнженер ТОВ "Нiкатранссервiс", начальник Департаменту вагонного господарства Укрзалiзницi, заступник директора фiлiї "ДВРЗ" ПАТ "Укрзалiзниця", начальник технiчного вiддiлу служби "В" фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника Департаменту розвитку технiчної полiтики ПАТ "Укрзалiзниця".
16.11.2017ОбраноЧлен правлiнняНичипоренко Олег Вiкторович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати членом правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 20.11.2017 року на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.