ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №029404
3. Дата проведення державної реєстрації 28.04.2001
4. Територія (область) Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.) 73703767
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 2017
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв; 46.69 оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням; 46.77 оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
10. Органи управління підприємства 1. Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. Повноваження вищого органу, передбаченi законодавством та Статутом товариства. Єдиним акцiонером товариства до набуття права власностi на акцiї у процесi їх продажу є ПАТ "Укрзалiзниця", яке є власником 100 вiдсоткiв акцiй товариства та здiйснює функцiї вищого органу товариства - загальних зборiв акцiонерiв одноосiбно. 2. Наглядова рада 3. Виконавчий орган (Правлiння) 4. Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя-Запорiзьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 313957
3) Поточний рахунок 26005301000620
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку -
6) Поточний рахунок -