ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 204438 199221
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 195160 ) ( 179223 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
9278 19998
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6462 8318
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 31712 ) ( 30749 )
Витрати на збут 2150 ( 1935 ) ( 1162 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13803 ) ( 13280 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 31710 ) ( 16875 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 209 114
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1955 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 57 ) ( 4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 31558 ) ( 18720 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 31558 ) ( 18720 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 777
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 777
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 777
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -31558 -17943

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 195125 148684
Витрати на оплату праці 2505 109984 78365
Відрахування на соціальні заходи 2510 24446 17482
Амортизація 2515 6355 8584
Інші операційні витрати 2520 23813 25431
Разом 2550 359723 278546

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.10704337 -0.06349743
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.10704337 -0.06349743
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 9 мiсяцiв 2017 р. одержано доходу - 211109 тис.грн.

у тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 204438 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1008 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 6462 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 1264 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 1202 тис.грн.;
- списання кредиторської заборгованостi – 1011 тис.грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 2392 тис.грн.;
- операцiйна оренда – 3 тис.грн.;
- повернення виплат мобiлiзованим – 590 тис.грн..

- iншi доходи – 209 тис.грн.

За 9 мiсяцiв 2017 р. витрати склали – 242667 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 195160 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1988 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 31712 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 86 тис.грн.
- витрати на збут – 1935 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 370 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 13803 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 97 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 1570 тис.грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 104 тис.грн.
- штрафи, пенi – 215 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 5026 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 1207 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 278 тис.грн.
- iншi витрати – 5306 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 1765 тис.грн, пiльговi пенсiї - 1897 тис.грн, вiдрахування профкому – 888 тис.грн, iншi – 756 тис.грн.)
- iншi витрати – 57 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 5369 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток коригувався на суму 879 тис.грн. (виправлення помилок) Таким чином, сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 4490 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування - збиток 31558 тис.грн

Чистий збиток – 31558 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1436 тис.грн.
Списання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2202 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 30.09.17 збиток - 24866 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гавриленко С.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.