ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2017    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15331 15178
первісна вартість 1001 16950 16960
накопичена амортизація 1002 1619 1782
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7197 5985
Основні засоби: 1010 108137 108231
первісна вартість 1011 607587 613837
знос 1012 499450 505606
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
5 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1210 1210
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 131880 130609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 97040 224815
Виробничі запаси 1101 53266 62367
Незавершене виробництво 1102 37647 45759
Готова продукція 1103 6007 116578
Товари 1104 120 111
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56592 6602
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1919 4241
з бюджетом 1135 8939 8839
у тому числі з податку на прибуток 1136 8938 8838
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 760 879
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6746 20381
Готівка 1166 75 7
Рахунки в банках 1167 6671 20374
Витрати майбутніх періодів 1170 57 40
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 3065 32402
Усього за розділом II 1195 175118 298199
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 306998 428808

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 55234 53032
Додатковий капітал 1410 28214 28134
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4490 -24866
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 165006 133368
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104322 92992
за розрахунками з бюджетом 1620 11459 6279
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1114 1692
за розрахунками з оплати праці 1630 3689 7558
за одержаними авансами 1635 18190 185681
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2611 420
Доходи майбутніх періодів 1665 14 12
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 593 806
Усього за розділом IІІ 1695 141992 295440
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 306998 428808

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 вересня 2017 р. зменшилась з початку року на 47649 тис.грн. та складає 20561 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 6602 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 8839 тис.грн.
3.За виданими авансами – 4241 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 879 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 9661 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 1481 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 23 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 519 тис.грн.
- бiльше року – 8877 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 6566 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1. Пiвденно-захiдна – 3627 тис.грн.;
2. Одеська – 2702 тис.грн.;
3. Приднiпровська – 14 тис.грн.
4. Iншi фiлiї – 223 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 295008 тис.грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 10024 тис.грн. та складає – 92130 тис.грн., в т.ч. – 36256 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть.
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 1954 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1954 тис.грн.;
2. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 15241 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4501 тис.грн.;
3. ТОВ «Аленарт» (запчастини) - 1069 тис.грн., в т.ч. прострочена – 8 тис.грн.;
4. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» (матерiали) - 7651 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2558 тис.грн.;
5. ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) – 17531 тис.грн., в т.ч. прострочена – 7694 тис.грн.;
6. ТОВ «Днiпропромметал» (метал) - 1573 тис.грн., в т.ч. прострочена – 308 тис.грн.;
7. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 1525 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1246 тис.грн.;
8. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 2492 тис.грн., в т.ч. прострочена – 726 тис.грн.;
9. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 13412 тис.грн., в т.ч. прострочена – 8482 тис.грн.;
10. ПП «Елiн-2007 (матерiали) – 1042 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1042 тис.грн.;
11. ТОВ «Бiгбiлд компанi» (зап.частини) – 2117 тис.грн., в. т.ч. прострочена – 0,00 тис.грн.;
12. ТОВ «АМБ Технолоджи» (пiдшипники) – 3572 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1059 тис.грн.;
13. ТОВ ЛТД «Днiпротехсервiс» (метал) – 2388 тис.грн., в т.ч. прострочена – 29 тис.грн.;
14. ТОВ «Мета-люкс» (матерiали) – 3922 тис.грн., в т.ч. прострочена – 883 тис.грн..
Заборгованiсть з бюджетом в сумi 6279 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.10.2017 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у вереснi 2017 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.10.2017 р.
На протязi 9 мiсяцiв 2017 р. кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 155641 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гавриленко С.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.