ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 143364 114983
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 133928 ) ( 104487 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
9436 10496
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3772 4399
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 22247 ) ( 20717 )
Витрати на збут 2150 ( 1277 ) ( 781 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8909 ) ( 7532 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 19225 ) ( 14135 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 179 78
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1955 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 57 ) ( 4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 19103 ) ( 16016 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 19103 ) ( 16016 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 777
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 777
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 777
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -19103 -15239

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 115109 108315
Витрати на оплату праці 2505 68556 52097
Відрахування на соціальні заходи 2510 15323 11638
Амортизація 2515 4214 5910
Інші операційні витрати 2520 18229 18619
Разом 2550 221431 196579

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.06479655 -0.05432558
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.06479655 -0.05432558
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 1 пiврiччя 2017 р. одержано доходу - 147315 тис.грн.

у тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 143364 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 651 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 3772 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 682 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 511 тис.грн.;
- списання кредиторської заборгованостi – 171 тис.грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 1820 тис.грн.;
- операцiйна оренда – 2 тис.грн.;
- повернення виплат мобiлiзованим – 586 тис.грн..

- iншi доходи – 179 тис.грн.

За 1 пiврiччя 2017 р. витрати склали – 166418 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 133928 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1343 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 22247 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 65 тис.грн.
- витрати на збут – 1277 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 225 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 8909 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 73 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 1194 тис.грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 104 тис.грн.
- штрафи, пенi – 108 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 3236 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 685 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 3 тис.грн.
- iншi витрати – 3506 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 1176 тис.грн, пiльговi пенсiї - 1230 тис.грн, вiдрахування профкому – 553 тис.грн, iншi – 547 тис.грн.)

- iншi витрати – 57 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 5369 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток коригувався на суму 480 тис.грн. (виправлення помилок) Таким чином, сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 4889 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - збиток 19103 тис.грн
Чистий збиток – 19103 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 982 тис.грн.
Списання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 1468 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 30.06.17 збиток - 12746 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гавриленко С.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.