ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2024    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15331 15231
первісна вартість 1001 16950 16958
накопичена амортизація 1002 1619 1727
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7197 6300
Основні засоби: 1010 108137 107427
первісна вартість 1011 607587 610945
знос 1012 499450 503518
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
5 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1210 1210
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 131880 130173
II. Оборотні активи
Запаси 1100 97439 149358
Виробничі запаси 1101 53266 48942
Незавершене виробництво 1102 38046 66262
Готова продукція 1103 6007 34055
Товари 1104 120 99
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56592 7293
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1919 2833
з бюджетом 1135 8939 9044
у тому числі з податку на прибуток 1136 4211 4211
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 760 507
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6746 4909
Готівка 1166 75 5
Рахунки в банках 1167 6671 4904
Витрати майбутніх періодів 1170 57 58
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 3065 14326
Усього за розділом II 1195 175517 188328
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 307397 318501

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 55234 53766
Додатковий капітал 1410 28214 28161
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4889 -12746
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 165405 146249
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104322 86442
за розрахунками з бюджетом 1620 11459 1315
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1114 1537
за розрахунками з оплати праці 1630 3689 5909
за одержаними авансами 1635 18190 74329
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2611 2299
Доходи майбутніх періодів 1665 14 13
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 593 408
Усього за розділом IІІ 1695 141992 172252
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 307397 318501

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 червня 2017 р. зменшилась з початку року на 48533 тис.грн. та складає 19677 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 7293 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 9044 тис.грн.
3.За виданими авансами – 2833 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 507 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 7951 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 1845 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 2 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 907 тис.грн.
- бiльше року – 8972 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 7254 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1. Пiвденно-захiдна – 4800 тис.грн.;
2. Пiвденна – 2445 тис.грн.;
3. Iншi фiлiї – 9 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 169940 тис.грн.,

Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 16704 тис.грн. та складає – 85450 тис.грн., в т.ч. – 35808 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть.
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 2134 тис.грн., в т.ч. прострочена – 0,00 тис.грн.;
2. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 9182 тис.грн., в т.ч. прострочена - 126 тис.грн.;
3. ТОВ «Астат – Ресурс» (кольоровi метали) - 1350 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1350 тис.грн.;
4. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» (матерiали) - 8872 тис.грн., в т.ч. прострочена – 3967 тис.грн.;
5. ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) – 15241 тис.грн., в т.ч. прострочена – 13176 тис.грн.;
6. ТОВ «Днiпропромметал» (метал) - 2355 тис.грн., в т.ч. прострочена – 195 тис.грн.
7. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 4221 тис.грн., в т.ч. прострочена – 33 тис.грн.;
8. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 4972 тис.грн., в т.ч. прострочена – 3480 тис.грн.;
9. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 15999 тис.грн., в т.ч. прострочена – 11851 тис.грн.;
10. ПП «Елiн-2007 (матерiали) – 1042 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1042 тис.грн.
11. ТОВ «Бiгбiлд компанi» (зап.частини) – 1120 тис.грн., в. т.ч. прострочена – 0,00 тис.грн.
12. ТОВ «АМБ Технолоджи» (пiдшипники) – 3202 тис.грн., в т.ч. прострочена – 111 тис.грн.
Заборгованiсть з бюджетом в сумi 1315 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.07.2017 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у червнi 2017 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.07.2017 р.
На протязi 1 пiврiччя 2017 р. кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 30573 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гавриленко С.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.