ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 62983 79088
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 58586 ) ( 74308 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
4397 4780
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1963 2793
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 10585 ) ( 10369 )
Витрати на збут 2150 ( 633 ) ( 386 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4486 ) ( 4468 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 9344 ) ( 7650 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 56 56
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 575 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2 ) ( 4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 9290 ) ( 8173 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 9290 ) ( 8173 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -9290 -8173

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 59568 73164
Витрати на оплату праці 2505 31958 27731
Відрахування на соціальні заходи 2510 7209 6190
Амортизація 2515 2114 3255
Інші операційні витрати 2520 11628 12033
Разом 2550 112477 122373

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03151127 -0.02772246
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03151127 -0.02772246
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 1 квартал 2017 р. одержано доходу - 65002 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 62983 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 1963 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 328 тис.грн
- iншi операцiйнi доходи – 271 тис.грн.
- списання кредиторської заборгованостi – 8 тис.грн.
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 1356 тис. грн..
- iншi доходи – 56 тис.грн.

За 1 квартал 2017 р. витрати склали – 74292 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 58586 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 10585 тис.грн.
- витрати на збут – 633 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 4486 тис.грн.

у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 39 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 850 тис.грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 103 тис.грн.
- штрафи, пенi – 107 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 1475 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 293 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 2 тис.грн.
- iншi витрати – 1617 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 58 тис.грн, пiльговi пенсiї - 616 тис.грн, вiдрахування профкому – 259 тис.грн, iншi – 684 тис.грн.)
- iншi витрати – 2 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 5369 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток коригувався на суму 454 тис.грн. (виправлення помилок) Таким чином, сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 4915 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - збиток 9290 тис.грн
Списання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 734 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.03.17 збиток - 3641 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.