ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2028    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15331 15277
первісна вартість 1001 16950 16950
накопичена амортизація 1002 1619 1673
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7197 5977
Основні засоби: 1010 108137 108923
первісна вартість 1011 607587 610394
знос 1012 499450 501471
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
5 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1210 1210
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 131880 131392
II. Оборотні активи
Запаси 1100 97443 131914
Виробничі запаси 1101 53268 48738
Незавершене виробництво 1102 38048 42202
Готова продукція 1103 6007 40890
Товари 1104 120 84
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56592 18097
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1919 2725
з бюджетом 1135 8939 8939
у тому числі з податку на прибуток 1136 4211 4211
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 760 730
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6746 9056
Готівка 1166 75 2
Рахунки в банках 1167 6671 9054
Витрати майбутніх періодів 1170 57 67
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 3065 7541
Усього за розділом II 1195 175521 179069
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 307401 310461

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 55234 54500
Додатковий капітал 1410 28214 28187
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4915 -3641
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 165431 156114
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104300 97576
за розрахунками з бюджетом 1620 11459 6608
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1114 2093
за розрахунками з оплати праці 1630 3689 7393
за одержаними авансами 1635 18190 37018
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2611 2966
Доходи майбутніх періодів 1665 14 14
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 593 679
Усього за розділом IІІ 1695 141970 154347
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 307401 310461

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 31 березня 2017 р. зменшилась з початку року на 37719 тис.грн. та складає 30491 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 18097 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 8939 тис.грн.
3.За виданими авансами – 2725 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 730 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 29391 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 200 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 168 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 724 тис.грн.
- бiльше року – 8 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 18109 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1. Приднiпровська – 4705 тис.грн.;
2. Пiвденно-захiдна – 5075 тис.грн.;
3. Пiвденна – 8025 тис.грн.;
4. Одеська – 208 тис.грн.
5. Iншi фiлiї – 96 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 151367 тис.грн., в т.ч.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 6724 тис.грн. та складає – 97576 тис.грн., в т.ч. – 38793 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть.

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 3131 тис.грн., в т.ч. прострочена – 3131 тис.грн.;
2. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 16136 тис.грн., в т.ч. прострочена - 5190 тис.грн.;
3. ТОВ «Астат – Ресурс» (кольоровi метали) - 3800 тис.грн., в т.ч. прострочена – 3800 тис.грн.;
4. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» (матерiали) - 8497 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1636 тис.грн.;
5 ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) – 17178 тис.грн., в т.ч. прострочена – 8083 тис.грн.;
6. ТОВ «Мета-люкс» (кольоровi метали) - 2148 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2148 тис.грн.
7. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 4298 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1247 тис.грн.;
8. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 5629 тис.грн., в т.ч. прострочена – 672 тис.грн.;
9. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 14171 тис.грн., в т.ч. прострочена – 9737 тис.грн.;
10. ПП «Елiн-2007 (матерiали) – 1042 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1042 тис.грн.
11. ТОВ «Елтранс Україна» (матерiали) – 1082 тис.грн., в. т.ч. прострочена – 1082 тис.грн.
12. ТОВ «АМБ Технолоджи» (пiдшипники) – 1586 тис.грн., в т.ч. прострочена – 133 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 6608 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.04.2017 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у березнi 2017 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.04.2017 р.
На протязi 1 кварталу 2017 р. кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 12022 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.