ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Руденко Ольга Олександрiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.10.2016

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01056273
4. Місцезнаходження м. Запорiжжя, 69095, вул. Залiзнична, буд. 2
5. Міжміський код, телефон та факс 061-720-20-04, 061-787-52-98
6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.10.2016

(дата)