ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Виконуючий обов'язки голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Ольга Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi заступника голови правлiння з комерцiйних питань на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Член правлiння - Перший заступник голови правлiння-головний iнженер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вiталiй Кирилович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi виконуючого обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича члена правлiння, з 11.05.2016 р. Паспорт СВ №653843 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.04.2016 р. Член правлiння вiд 26.04.2016р. протокол №21 на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi.


Посада Член правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуляєв Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити члена правлiння Гуляєва Олега Володимировича з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. (не надав згоди на розкриття паспортних даних) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №1163ос вiд 19.08.2016 року - призначено на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера з 19.08.2016 року до узгодження кандидатури з вищим органом товариства ПАТ «Укрзалiзниця». Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.02.2000 по 18.08.2016 р.


Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крот Володимир Степанович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 40
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник Департаменту безпеки руху – головний ревiзор з безпеки руху ПАТ "Укрзалiзниця"
Опис Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №2 вiд 20.05.2016 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано Крота Володимира Степановича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) на посаду голови наглядової ради вiд 20.05.2016 р. (протокол №2) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi директора з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бобрик Володимир Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1978
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуючий вiддiлом, провiдний науковий спiвробiтник НДI приватного права i пiдприємництва iм. академiка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена Наглядової ради рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi заступника начальника Департаменту реформування та корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бужор Олександр Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник голови правлiння ПАТ «Комерцiйний банк «Стандарт»
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена Наглядової ради рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi директора з економiки i фiнансiв ПАТ «Укрзалiзниця»


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журакiвський Вiталiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1957
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена Наглядової ради рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Директор операцiйний ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Озеран Сергiя Борисовича
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння запобiгання економiчним та корупцiйним правопорушенням на залiзничному транспортi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi директора з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Потетюєва Марина Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник начальника Департаменту реформування та корпоративного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України.
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Потетюєву Марину Володимирiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена Наглядової ради рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу економiчного аналiзу ефективностi використання майна, контролю оцiнки вартостi майна та майнових прав управлiння майнових вiдносин, начальник управлiння аналiтично-методологiчного забезпечення Головного управлiння майнових та земельних ресурсiв, начальник планово-аналiтичного управлiння Головного пасажирського управлiння Головного пасажирського управлiння, заступник начальника Головного управлiння реформування та корпоративного розвитку, перший заступник начальника Департаменту реформування та корпоративного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; перший заступник начальника Департаменту реформування та корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клочок Ольга Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1957
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник Головного фiнансово-економiчного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Перебуває на посадi перший заступник начальника Фiнансово-економiчного департаменту ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вишняк Тетяна Альбертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник групи з нормування працi вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України.
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Перебуває на посадi провiдного iнженера з органiзацiї та нормування працi планово-економiчного вiддiлу виробничого управлiння Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козира В’ячеслав Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Перебуває на посадi старшого ревiзора управлiння контролю фiнансово-господарської дiяльностi Департаменту внутрiшнього контролю ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлєва Юлiя Федорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1967
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту Служби контролю та внутрiшнього аудиту ДП «Приднiпровська залiзниця».
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Перебуває на посадi старшого ревiзора вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю за дотриманням податкового законодавства служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Приднiпровська залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця».


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєва Олена Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконуючий обов’язки начальника Головного управлiння капiтальних вкладень Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України.
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Васильєву Олену Григорiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Перебуває на посадi першого заступника начальника Департаменту капiтальних вкладень ПАТ «Укрзалiзниця».* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.