ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 199221 71460
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 179223 ) ( 67246 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
19998 4214
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8318 3837
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 30749 ) ( 20824 )
Витрати на збут 2150 ( 1162 ) ( 2245 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13280 ) ( 8944 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 16875 ) ( 23962 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 114 139
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1955 ) ( 3754 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 18720 ) ( 27588 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 18720 ) ( 27588 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 777 761
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 777 761
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 777 761
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -17943 -26827

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 148684 67737
Витрати на оплату праці 2505 78365 48215
Відрахування на соціальні заходи 2510 17482 18504
Амортизація 2515 8584 7253
Інші операційні витрати 2520 25431 15126
Разом 2550 278546 156835

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.06349743 -0.0935773
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.06349743 -0.0935773
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 9 мiсяцiв 2016 р. одержано доходу - 207653 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 199221 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 8318 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 822 тис.грн
- iншi операцiйнi доходи – 4229 тис.грн.
- штрафи та пенi – 13 тис.грн.
- списання кредиторської заборгованостi – 40 тис.грн.
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 3214 тис. грн..
- iншi доходи - 114 тис.грн.

За 9 мiсяцiв 2016 р. витрати склали – 226373 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 179223 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 30749 тис.грн.
- витрати на збут – 1162 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 13280 тис.грн.

у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 103 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 3133 тис.грн.
- штрафи, пенi – 791 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 4160 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 1170 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 16 тис.грн.
- iншi витрати – 3907 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 71 тис.грн, пiльговi пенсiї - 1967 тис.грн, вiдрахування профкому – 634 тис.грн, iншi – 1235 тис.грн.)
- фiнансовi витрати – 1955 тис.грн.
- iншi витрати – 4 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 9236 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток коригувався на суму 399 тис.грн. ( витрати за 2015 рiк, первиннi документи за якими отриманi та вiдображенi у сiчнi-лютому, квiтнi 2016 року, виправлення помилок) Таким чином, сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 8837 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - збиток 18720 тис.грн
Списання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2613 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 30.09.16 збиток - 7270 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.