ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2083    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15326 15342
первісна вартість 1001 16792 16953
накопичена амортизація 1002 1466 1611
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7547 7271
Основні засоби: 1010 111144 109328
первісна вартість 1011 597922 606319
знос 1012 486778 496991
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
5 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 134022 131946
II. Оборотні активи
Запаси 1100 92269 136978
Виробничі запаси 1101 59299 46730
Незавершене виробництво 1102 32211 76134
Готова продукція 1103 651 13993
Товари 1104 108 121
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 35875 8885
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
777 2284
з бюджетом 1135 10282 8939
у тому числі з податку на прибуток 1136 4211 4211
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 567 849
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 29534 6503
Готівка 1166 5 6
Рахунки в банках 1167 29529 6497
Витрати майбутніх періодів 1170 24 34
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 2398 8479
Усього за розділом II 1195 171726 172951
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 305748 304897

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 57941 56105
Додатковий капітал 1410 28300 28236
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8837 -7270
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 172146 154139
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2435 2435
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2435 2435
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 98129 83780
за розрахунками з бюджетом 1620 8664 5446
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 3013 1618
за розрахунками з оплати праці 1630 5401 5691
за одержаними авансами 1635 14444 50676
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1039 499
Доходи майбутніх періодів 1665 0 16
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 477 597
Усього за розділом IІІ 1695 131167 148323
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 305748 304897

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 вересня 2016 р. зменшилась з початку року на 26544 тис.грн. та складає 20957 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 8885 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 8939 тис.грн.
3.За виданими авансами – 2284 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 849 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 11858 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 51 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 7 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 103 тис.грн.
- бiльше року – 8938 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 8904 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1. Приднiпровська – 4161 тис.грн.;
2. Пiвденно-захiдна – 1505 тис.грн.;
3. Пiвденна – 1074 тис.грн.;
4. Iншi фiлiї – 2164 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 147808 тис.грн., в т.ч.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 11701 тис.грн. та складає – 83099 тис.грн., в т.ч. – 47175 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть.

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ СП «Електро» (матерiали) – 2493 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2493 тис.грн.;
2. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 4531 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1065 тис.грн.;
3. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 4937 тис.грн., в т.ч. прострочена - 0 тис.грн.;
4. ТОВ «Астат – Ресурс» (кольоровi метали) - 4850 тис.грн., в т.ч. прострочена – 4850 тис.грн.;
5. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» (матерiали) - 4967 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4726 тис.грн.;
6. ТОВ «Укрспецкомплект» (матерiали) - 1602 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1556 тис.грн.;
7. ТОВ «Запорiзький механоремонтний комплекс» - (матерiали) – 4422 тис.грн, в т.ч. прострочена – 4422 тис.грн.;
8. ТОВ «СПП Груп» ( матерiали) - 1153 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1153 тис.грн.;
9. ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) – 12802 тис.грн., в т.ч. прострочена – 4948 тис.грн.;
10. ТОВ «Мета-люкс» (кольоровi метали) - 3197 тис.грн., в т.ч. прострочена - 3197 тис.грн.
11. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 1290 тис.грн., в т.ч. прострочена - 0 тис.грн.;
12. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 2741 тис.грн., в т.ч. прострочена – 843 тис.грн.;
13. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 9315 тис.грн., в т.ч. прострочена – 5892 тис.грн.;
14. ТОВ «Iнтрологiстика» (матерiали) – 2399 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2399 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 5446 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.10.2016 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у вереснi 2016 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.10.2016 р.
На протязi 9 мiсяцiв 2016 р. кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 17680 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.