ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 172 33668
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 138 ) ( 25835 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
34 7833
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 179 182
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6180 ) ( 5962 )
Витрати на збут 2150 ( 574 ) ( 552 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1893 ) ( 2082 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 8434 ) ( 581 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 4 1522
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1301 ) ( 214 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 727
 збиток 2295 ( 9731 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 727
 збиток 2355 ( 9731 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -960 -634
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -960 -634
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -960 -634
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -10691 93

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 15890 28374
Витрати на оплату праці 2505 12244 16060
Відрахування на соціальні заходи 2510 4806 6142
Амортизація 2515 2325 1799
Інші операційні витрати 2520 3794 6399
Разом 2550 39059 58774

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03300713 0.00246595
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03300713 0.00246595
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 1 кв. 2015 р. одержано доходу - 355 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 172 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 179 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 127 тис.грн
- iншi операцiйнi доходи – 21тис.грн.
- списання кредиторської заборгованостi – 2 тис.грн.
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 29 тис. грн..
- iншi доходи - 4 тис.грн.
За 1 кв. 2015 р. витрати склали – 10086 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 138 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 6180 тис.грн.
- витрати на збут – 574 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 1893 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 24 тис грн.
- штрафи, пенi – 132 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 753 тис.грн
- iншi витрати – 984тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi -232 тис.грн, пiльговi пенсiї- 644 тис.грн, вiдрахування профкому – 99 тис.грн)
- фiнансовi витрати – 1301 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 23702 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - збиток 9731 тис.грн
Податок на прибуток – 0 тис.грн.,так як товариство розраховує податок на прибуток за рiк
Чистий фiнансовий результат збиток 9731 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 960 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.03.15 - 14931 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Коваль В.К.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.