ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2192    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15138 15105
первісна вартість 1001 16491 16491
накопичена амортизація 1002 1353 1386
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8027 7843
Основні засоби: 1010 115442 113744
первісна вартість 1011 590954 591555
знос 1012 475512 477811
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 138607 136692
II. Оборотні активи
Запаси 1100 75013 97835
Виробничі запаси 1101 55909 48470
Незавершене виробництво 1102 18420 48733
Готова продукція 1103 634 595
Товари 1104 50 37
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 108948 34447
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
165 272
з бюджетом 1135 14603 19793
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 16661
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 487 248
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 890 2007
Готівка 1166 25 3
Рахунки в банках 1167 865 2004
Витрати майбутніх періодів 1170 38 43
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 791 6
Усього за розділом II 1195 200935 154651
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 339542 291343

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 61087 60110
Додатковий капітал 1410 28300 28300
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23702 14931
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 190157 180409
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2869 2869
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 988 794
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 988 794
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 3857 3663
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 29880 18235
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104337 83227
за розрахунками з бюджетом 1620 4866 407
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2164 1818
за розрахунками з оплати праці 1630 4090 3299
за одержаними авансами 1635 61 61
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 130 224
Усього за розділом IІІ 1695 145528 107271
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 339542 291343

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 31 березня 2015 р. зменшилась з початку року на 69443 тис.грн. та складає 54760 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 34447 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 19793 тис.грн.
3.За виданими авансами – 272 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 248 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 20210 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 81 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 15 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 34445 тис.грн.
- бiльше року - 9 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 34444 тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 13190 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 25 тис.грн.
3.Пiвденно-Захiдна – 21048 тис.грн .
4. Одеська – 8 тис.грн.
5. Донецька – 173 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 89036 тис.грн.

Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 13264 тис.грн. та складає– 75097 тис.грн., в т.ч. - 47504 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть .

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та полуфабрикатiв є :
1НВП «Локомотив» –(запчастини) –4100 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2094 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 13074 тис.грн , в т.ч. прострочена – 11283 тис.грн.
3.Сантана-Ойл –(бандажи) - 3580тис.грн.,в т.ч. прострочена – 2638 тис.грн.
4.Iст Лоуд Груп -(запчастини) – 1526 тис.грн., в т.ч. прострочена – 751 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 5709 тис.грн, в т.ч. прострочена – 1563 тис.грн.
6.Астат-ресурс – (кол. метал)- 2707 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 2176 тис.грн.
7.АМБ Технолоджи- (матерiали) - 2211 тис.грн. , в т.ч. прострочена – 2211 тис.грн.
8.Алiста-( матерiали) -1186 тис.грн. в т.ч. прострочена -1186 тис.грн.
9, ТОВ ЗМРК -( матерiали) - 9017 тис.грн. в т.ч. прострочена -6119 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 407 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.04.2015 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у березнi 2015 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.04.15р.


Керівник

 

(підпис)

Коваль В.К.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.