ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 194347 255857
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 167099 ) ( 208018 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
27248 47839
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3326 5112
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 20308 ) ( 22187 )
Витрати на збут 2150 ( 2117 ) ( 2153 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8656 ) ( 6294 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 22317
 збиток 2195 ( 507 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 2211 140
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1242 ) ( 536 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 236 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
226 21921
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -2357
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
226 19564
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -1907 -2154
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1907 -2154
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1907 -2154
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1681 17410

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 110967 132078
Витрати на оплату праці 2505 58155 66872
Відрахування на соціальні заходи 2510 22815 26011
Амортизація 2515 6278 5869
Інші операційні витрати 2520 17936 18191
Разом 2550 216151 249021

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00076658 0.06636024
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00076658 0.06636024
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.07934974 0.00110509

Примітки: За 9 мiсяцiв 2014 р. одержано доходу - 199884 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 194347 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 3326 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв – 1870 тис.грн.
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 665 тис.грн.
- доходи вiд отриманих штрафiв та пенiв – 111 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 680 тис.грн.

- iншi доходи - 2211 тис.грн.

За 9 мiсяцiв 2014 р. одержано витрат – 199658 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 167099 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 20308 тис.грн.
- витрати на збут – 2117 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 8656 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв – 1629 тис.грн.
- матерiальна допомога непрацюючим – 126 тис грн.
- штрафи, пенi – 211 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 2821 тис.грн
- нестачi та втрати вiд псування цiнностей – 2 тис.грн.
- iншi витрати – 3867 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 1242 тис.грн.
- iншi витрати – 236 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 47460 тис.грн.
Внаслiдок виправлення помилок вiн збiльшився на 6837 тис. грн та склав 54297 тис.грн
Вiдповiдно до аудиторського звiту були вiдкоригованi залишки на початок року по незавершеним капiтальним iнвестицiям (збiльшенi на 1728 тис.грн) та незавершеному виробництву (зменшенi на 1728 тис.грн).
Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток 226 тис.грн
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2361 тис.грн.
Сплата дивiдендiв за 2013 р. – 23394 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на 30.09.14 - 33490 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.