ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2276    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15233 15178
первісна вартість 1001 16444 16491
накопичена амортизація 1002 1211 1313
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7534 8093
Основні засоби: 1010 106198 115990
первісна вартість 1011 576856 589618
знос 1012 470658 473628
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 128965 139261
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58879 85754
Виробничі запаси 1101 37588 44857
Незавершене виробництво 1102 20644 35744
Готова продукція 1103 620 5120
Товари 1104 27 33
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 160115 55370
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
494 303
з бюджетом 1135 1 11575
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 11552
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 260 545
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 8803
Готівка 1166 3 4
Рахунки в банках 1167 81 8799
Витрати майбутніх періодів 1170 41 28
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 182 253
Усього за розділом II 1195 220056 162631
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 349021 301892

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 56269 62104
Додатковий капітал 1410 28300 28300
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 54297 33490
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 215934 200962
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1018 2825
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 1019 1022
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1019 1022
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2037 3847
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 17934
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 97263 71885
за розрахунками з бюджетом 1620 24051 2032
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6104 0
за розрахунками зі страхування 1625 2873 1726
за розрахунками з оплати праці 1630 6641 3331
за одержаними авансами 1635 38 51
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 184 124
Усього за розділом IІІ 1695 131050 97083
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 349021 301892

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 вересня 2014 р. зменшилась з початку року на 93077 тис.грн. та складає 67793 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 55370 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 11575 тис.грн.
3.За виданими авансами – 303 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 545 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 47281 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 3912 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 4331 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 12259 тис.грн.
- бiльше року - 10 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 55368 тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 11500 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 4087 тис.грн.
3.Одеська – 1935 тис.грн .
4.Пiвденно-захiдна – 37846 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 80376 грн.

Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на
20577 тис.грн. та складає– 68506 тис.грн., в т.ч. – 16572 тис.грн.-
прострочена кредиторська заборгованiсть .
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. НВП «Локомотив» –(запчастини) – 5717 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4802 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 15930 тис.грн , в т.ч. прострочена – 312 тис.грн.
3.Альбiон ТК- –(запчастинии) – 3870 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 3601 тис.грн.
4.Астат - Ресурс -(матерiали) – 4303 тис.грн., в т.ч. прострочена – 0 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 5299 тис.грн, в т.ч. прострочена – 3217 тис.грн.
6.ТД ЄПК Запорiжжя-( матерiали) -2967 тис.грн. в т.ч. прострочена -1093 тис.грн.
7. Запорiзький механоремонтний комплекс – 1514 тис.грн. в т.ч. прострочена
-9 тис.грн.
8. ТОВ АМБ «ТЕХНОЛОДЖИС» - 1151 тис.грн. в т.ч. прострочена -27 тис.грн

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 2032 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.10.2014 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у вереснi 2014 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.10.14р.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.