ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 33668 60204
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25835 ) ( 55193 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
7833 5011
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 182 232
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5962 ) ( 6894 )
Витрати на збут 2150 ( 552 ) ( 662 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2082 ) ( 1351 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 581 ) ( 3664 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1522 121
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 214 ) ( 330 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
727 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 3873 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
727 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 3873 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -634 -718
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -634 -718
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -634 -718
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 93 -4591

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 28374 23486
Витрати на оплату праці 2505 16060 16492
Відрахування на соціальні заходи 2510 6142 6424
Амортизація 2515 1799 1851
Інші операційні витрати 2520 6399 7246
Разом 2550 58774 55499

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00246595 -0.01313704
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00246595 -0.01313704
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 1 кв. 2014 р. одержано доходу - 35372 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 33668 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 182 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 109 тис.грн
- iншi операцiйнi доходи – 73тис.грн.
- iншi доходи - 1522 тис.грн.

За 1 кв. 2014 р. витрати склали – 34645 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 25835 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 5962 тис.грн.
- витрати на збут – 552 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 2082 тис.грн.

у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 39 тис грн.
- штрафи, пенi – 40 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 821 тис.грн
- iншi витрати – 1182тис.грн.
- фiнансовi витрати – 214 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 47460 тис.грн. В наслiдок виправлення помилок вiн зменшився на 113 тис. грн та склав 47347 тис.грн


Фiнансовий результат до оподаткування 727 тис.грн

Податок на прибуток – 0 тис.грн.,так як товариство розраховує податок на прибуток за рiк
Чистий прибуток 727 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 633 тис.грн.

- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.03.14 - 48707 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.