ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.03.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2281    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15233 15209
первісна вартість 1001 16444 16455
накопичена амортизація 1002 1211 1246
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7534 7239
Основні засоби: 1010 106198 106910
первісна вартість 1011 576856 579280
знос 1012 470658 472370
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 128965 129358
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58879 84094
Виробничі запаси 1101 37588 38458
Незавершене виробництво 1102 20644 37680
Готова продукція 1103 620 7927
Товари 1104 27 29
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 160115 99074
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
494 145
з бюджетом 1135 1 1624
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1615
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 260 280
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 28050
Готівка 1166 3 3
Рахунки в банках 1167 81 28047
Витрати майбутніх періодів 1170 41 23
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 202 426
Усього за розділом II 1195 220076 213716
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 349041 343074

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 64060 63421
Додатковий капітал 1410 24143 24143
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 47347 48707
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 212618 213339
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1018 746
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 1019 1201
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1019 1201
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2037 1947
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 17959
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 97263 101311
за розрахунками з бюджетом 1620 27387 3571
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6104 0
за розрахунками зі страхування 1625 2873 1483
за розрахунками з оплати праці 1630 6641 3172
за одержаними авансами 1635 38 51
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 184 241
Усього за розділом IІІ 1695 134386 127788
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 349041 343074

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 31 березня 2014 р. зменшилась з початку року на 59747 тис.грн. та складає 101123 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 99074 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 1624 тис.грн.
3.За виданими авансами – 145 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 280 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 19391 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 5991 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 0 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 75731 тис.грн.
- бiльше року - 10 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 99042 тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 62880 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 6107 тис.грн.
3.Пiвденно-Захiдна – 30055 тис.грн .
Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 109829 грн. ,
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року збiльшилась на
4046 тис.грн. та складає– 93129 тис.грн., в т.ч. - 14212 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть .

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та полуфабрикатiв є :
1НВП «Локомотив» –(запчастини) – 7823 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2633 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 15897 тис.грн , в т.ч. прострочена – 433 тис.грн.
3.Альбiон ТК- –(запчастинии) - 5545тис.грн.,в т.ч. прострочена – 533 тис.грн.
4.Iст Лоуд Груп -(запчастини) – 4856 тис.грн., в т.ч. прострочена – 585 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 8405 тис.грн, в т.ч. прострочена – 2890 тис.грн.
6.Квiк 2006 – (запчастини)- 8619 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 1112 тис.грн.
7.ПАТ Елан- (матерiали) - 3026 тис.грн. , в т.ч. прострочена – 0 тис.грн.
8.Алiста-( матерiали) -3464 тис.грн. в т.ч. прострочена -178 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 3571 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.04.2014 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у березнi 2014 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.04.14р.

На протязi 1 кв. 2014 р. кредиторська заборгованiсть зменшилась на 24557 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.