ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бондаренко Вiталiй Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.07.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження м. Запорiжжя, 69095, вул. Залiзнична, буд. 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01056273
1.5. Міжміський код та телефон, факс 061-720-20-04, 061-787-52-98
1.6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2013

(дата)


2.2. Квартальна інформація розміщена на власній сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.07.2013

(дата)