ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Фактичний обсяг випуску товарної продукцiї в дiючих оптових цiнах за 1 пiврiччя
2013 рiк складає 146882 тис. грн.
Для залiзниць України вiдремонтовано 25 локомотивiв на суму 115437 тис.грн., лiнiйної продукцiї на суму 31366 тис.грн., для стороннiх пiдприємств надано послуг на суму 79 тис.грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 1 пiврiччя 2013 рiк склав 37663 тис.грн.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 1 пiврiччя 2013 рiк склала 2395 осiб.
Середньомiсячна заробiтна плата дорiвнює 2611 грн.
За 1 пiврiччя 2013 р. одержано доходу - 147519 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 145800 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 1598 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв – 356 тис.грн.
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 410 тис.грн.
- доходи вiд оренди – 2 тис.грн.
- доходи вiд списання кредиторської заборгованостi – 5 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 825тис.грн.

- iншi доходи - 121 тис.грн.

За 1 пiврiччя 2013 р. одержано витрат – 143995 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 125296 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 13663 тис.грн.
- витрати на збут – 1399 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 3111 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв – 204 тис.грн.
- матерiальна допомога непрацюючим – 138 тис грн.
- штрафи, пенi – 4 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 1516 тис.грн
- iншi витрати – 1249 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 526 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 16522 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування -3524 тис.грн

Податок на прибуток – 1058 тис.грн.
Чистий прибуток - 2466 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 1436 тис.грн.
Створення фонду розвитку виробництва – 986 тис.грн.
Сплата дивiдендiв за 2012 р. – 326 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на 30.06.13 - 19112 тис.грн.