ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 31
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2395    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 145800 219705
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (125296) (194809)
Валовий: прибуток 2090 20504 24896
збиток 2095 (0) (0)
Іншіопераційні доходи 2120 1598 1750
Адміністративні витрати 2130 (13663) (16939)
Витрати на збут 2150 (1399) (1852)
Інші операційні витрати 2180 (3111) (4327)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 3929 3528
збиток 2195 (3664) (0)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 121 9
Фінансові витрати 2250 (526) (336)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (0) (1)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 3524 3200
збиток 2295 (3873) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1058 2243
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2466 957
збиток 2355 (3873) (0)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -1436 -1508
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1436 -1508
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1436 -1508
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2088 -551

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 74312 124156
Витрати на оплату праці 2505 37483 53865
Відрахування на соціальні заходи 2510 14608 21034
Амортизація 2515 3763 4303
Інші операційні витрати 2520 13182 16051
Разом 2550 143348 219409

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00836456 0.0032461
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 0.00836456 0.0032461
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00110509 0.0012557

Суттєвi змiни не вiдбувались.