ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 31
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 2 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1728 1657
первісна вартість 1001 2818 2820
накопичена амортизація 1002 1090 1163
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5792 5736
Основні засоби 1010 98901 96766
первісна вартість 1011 438026 439679
знос 1012 339125 342913
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 517 517
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 106938 104676
II. Оборотні активи Запаси 1100 64769 82863
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69034 25130
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1680 229
з бюджетом 1135 300 351
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 346
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 130 553
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 7156
Витрати майбутніх періодів 1170 68 69
Інші оборотні активи 1190 26 101
Усього за розділом II 1195 136014 116452
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 242952 221128
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 73704 73704
Капітал у дооцінках 1405 49327 47858
Додатковий капітал 1410 5559 6545
Резервний капітал 1415 1025 1025
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16522 19112
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 146137 148244
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 591 895
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 591 895
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 15848 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 69427 62034
розрахунками з бюджетом 1620 6048 4109
у тому числі з податку на прибуток 1621 175 250
розрахунками зі страхування 1625 1596 1837
розрахунками з оплати праці 1630 3124 3808
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 158 112
Усього за розділом IІІ 1695 96224 71989
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 242952 221128

Керівник Бондаренко В. П.
Головний бухгалтер Новаковська О. В.

Суттєвi змiни не вiдбувались.