ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про господарську та фінансову діяльність

Зміст:
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Фактичний обсяг випуску товарної продукцiї в дiючих оптових цiнах за 9 мiсяцiв 2012 року складає 316075 тис. грн. Для залiзниць України вiдремонтовано 54 локомотива на суму 236892 тис.грн. лiнiйної продукцiї на суму 70694 тис.грн., для стороннiх пiдприємств надано послуг на суму 8489 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 9 мiсяцiв 2012 року склав 78942 тис.грн. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 9 мiсяцiв 2012 року склала 2533 особи. Середньомiсячна заробiтна плата дорiвнює 3447 грн. Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства. За 9 мiсяцiв 2012 р. одержано доходу - 324672 тис.грн. У тому числi: - вiд реалiзацiї продукцiї - 321656тис.грн. - iншi операцiйнi доходи i 3007 тис.грн. у тому числi - реалiзацiя оборотних активiв i 2167 тис.гр - доходи вiд соцiально i культурної та житлової сфери i 837тис.грн. - доходи вiд оренди i 2 тис.грн. - iншi доходи i 1 тис.грн. - iншi доходи -9 тис.грн. За 9 мiсяцiв 2012 р. одержано витрат i 319616 тис.грн. : У тому числi : - собiвартiсть реалiзованої продукцiї i 285217 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати i 24303тис.грн. - витрати на збут i 2744тис.грн. - iншi операцiйнi витрати i 6732 тис.грн. у тому числi : - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв i 742 тис.грн - матерiальна допомога непрацюючим i 258 тис грн. - компенсацiя вартостi побутового палива i3 тис.грн. - штрафи, пенi i 4 тис.грн. - витрати на утримання житлової та соцiальної сфери i 3192тис.грн. - списання безнадiйних боргiв i 2 тис.грн. - iншi витрати i 2521 тис.грн. - фiнансовi витрати i 618 тис.грн. - iншi витрати i 2 тис.грн. Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року 13279 тис.грн. Коригування у звiязку з виправленням помилки i 2 тис.грн. Фiнансовий результат до оподаткування i 5056 тис.грн Податок на прибуток i 2519 тис.грн. Чистий прибуток i 2537тис.грн. Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї i 2260тис.грн. Розподiл чистого прибутку : - нарахування фонду розвитку виробництва i 1015 тис.грн. - нарахування та сплата дивiдендiв за 2011 р. -370 тис.грн. - сальдо нерозподiленого прибутку на 30.09.12 - 16693 тис.грн.