ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про підприємство

Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 №029404
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 28.04.2001
Статутний капітал (грн.) 73 703 767.00
Чисельність працівників (чол.) 2533
Код першого основного виду діяльності за КВЕД 35.20.2
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД Ремонт i технiчне обслуговування залiзничного рухомого складу
Код другого основного виду діяльності за КВЕД*** 35.20.1
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД*** Виробництво залiзничного рухомого складу
Код третього основного виду діяльності за КВЕД*** 45.21.1
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД*** Будiвництво будiвель
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
Органи управління підприємства 1.Загальнi збори акцiонерiв, функцiї яких виконує Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, як Єдиний акцiонер,що володiє 100 % акцiй товатиства. 2.Наглядова Рада. 3.Правлiння товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента 1. Голова правлiння - Директор заводу Резнiченко Григорiй Григорович Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2. 1-й заступник голови правлiння- головний iнженер-Федюченко Сергiй Вiкторович Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 3.Заступник голови правлiння з виробництва -Коваль Вiталiй Кирилович Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 4. Член наглядової ради - заступник директора з комерцiйних питань- Бєлуха Сергiй Павлович Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5.Заступник голови правлiння по економiчним питанням- Бовкуненко Лариса Iванiвна Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 6.Заступник голови правлiння по кадрам та побуту- Деремедведь Олег Миколайович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 7 Член правлiння - головний бухгалтер- Новаковська Олена Вячеславiвна Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 8. Голова наглядової ради- Зайцев Володимир Олександрович.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 9. Член наглядової ради - Дудник Сергiй Григорович.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 10.Член наглядової ради - Бабанiн Вiктор Миколайович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 11.Член наглядової ради - Рудницька Вiкторiя Вiталiївна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 12. Голова ревiзiйної комiсiї - Островська Ганна Миколаївна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени наглядової ради, голова ревiзiйної комiсiї є представниками акцiонера Держави в особi Мiнiстерства iнфраструктури України..
Засновники підприємства*, ** Засновником Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.що є правонаступником Мiнiстерства транспорту та звязку України. Код ЄДРПОУ 00017584.

* зазначаються за станом на кінець звітного періоду:
- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, якщо кількість фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти;
- якщо кількість фізичних осіб - засновників перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб;
** дані щодо кожної особи вказуються окремо;
*** заповнюється за наявності.