ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 30.09.2012


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 385987 318585
  Податок на додану вартість 015 64331 53098
  Акцизний збір 020 0 0
  025 0 0
  Інші вирахування з доходу 030 0 0
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 321656 265487
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 285217 233074
  Валовий:Прибуток 050 36439 32413
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 3007 2548
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 24303 21804
  Витрати на збут 080 2744 2193
  Інші операційні витрати 090 6732 5900
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 5667 5064
    збиток 105 0 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 0 0
  Інші доходи 130 9 0
  Фінансові витрати 140 618 1387
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 2 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 5056 3677
  збиток 175 0 0
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2519 3111
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 2537 566
  збиток 195 0 0
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 2537 566
   збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 185010 150401
  Витрати на оплату праці 240 78415 67396
  Відрахування на соціальні заходи 250 30591 26373
  Амортизація 260 6569 5631
  Інші операційні витрати 270 19992 19761
  Разом 280 320577 269562


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 294815068 294815068
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 294815068 294815068
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00861 0.00192
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00861 0.00192
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00126 0.00110
 
Примітки
Суттєвi змiни не вiдбувались.