ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 30.09.2012
Станом на (баланс підприємства) 30.09.2012
Код за КОАТУУ 2310136300
Код за КОПФГ 31
Код за СПОДУ 7214
Код за КВЕД 35.20.2
Керівник Резнiченко Г. Г.
Бухгалтер Новаковська О. В.
Адреса м. Запорiжжя вул. Залiзнична буд.2


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 1626 1634
    первісна вартість 011 2587 2689
    накопичена амортизація 012 961 1055
  Незавершене будівництво 020 6794 7048
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 98335 97784
    первісна вартість 031 428059 434767
    знос 032 329724 336983
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
    Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
  Відстрочені податкові активи 060 2006 2006
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 108761 108472
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 25130 29993
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 34963 39979
    готова продукція 130 4399 1706
  Товари 140 80 35
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 61108 77173
    первісна вартість 161 61108 77173
    резерв сумнівних боргів 162 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 221 108
    за виданими авансами 180 2480 1345
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 97 96
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 4 6
    - у т.ч. в касі 231 2 5
    в іноземній валюті 240 0 0
  Інші оборотні активи 250 1055 24
  Усього за розділом ІІ 260 129537 150465
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 46 56
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 238344 258993


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 73704 73704
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 57250 56236
  Резервний капітал 340 971 971
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 13279 16693
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 145204 147604
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 7255 4669
  Інші забезпечення 410 0 0
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 7255 4669
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
  Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 2829 7249
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 62139 90534
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 6240 19
  з бюджетом 550 9552 3804
  з позабюджетних платежів 560 0 0
  зі страхування 570 1578 1716
  з оплати праці 580 3214 3250
  з учасниками 590 0 0
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 333 148
  Усього за розділом IV 620 85885 106720
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 238344 258993


ПІБ керівника Резнiченко Г. Г.
ПІБ головного бухгалтера Новаковська О. В.
Примітки:
Суттєвi змiни не вiдбувались.